Algemene voorwaarden van Boeiende Trainingen, onderdeel van Boeiende Workshops, gevestigd te Vos 40, 5509 RG Veldhoven, vertegenwoordigd door Irma Meijer, KvK nummer 57285462.

 

Artikel 1 Definities

Opdrachtgever: degene die aan Boeiende Trainingen een opdracht geeft voor het geven en/of ontwikkelen van trainingen, het geven van (individuele) coaching en die de facturen betaalt.

Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten die op de website(s) van Boeiende Trainingen worden aangeboden of degene die de klassikale training of coaching ontvangt. Dit kan de opdrachtgever zijn, een medewerker of cliënt van de opdrachtgever.

Boeiende Trainingen: opdrachtnemer die deze algemene voorwaarden gebruikt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes, websites en overeenkomsten tussen Boeiende Trainingen en opdrachtgever/deelnemer. Afwijken van deze voorwaarden is alleen mogelijk als dit door beide partijen schriftelijk overeengekomen is.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing als Boeiende Trainingen andere personen of organisaties inschakelt voor het werk.
 3. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij beide partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan.
 4. Als een bepaling niet geldig (nietig) blijkt te zijn of door de rechter vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen wel van toepassing. Beide partijen overleggen dan wat de inhoud van de nieuwe bepaling wordt.

Artikel 3 Trainingen via website (online trainingen)

 1. Om gebruik te maken van de diensten via de website dient de opdrachtgever/deelnemer zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website. De opdrachtgever/deelnemer betaalt de diensten direct via de website.
 2. De opdrachtgever/deelnemer ontvangt na aanmelding en betaling een bevestiging. De deelnemer kan daarna direct gebruik maken van de diensten op de website.
 3. Opdrachtgever/deelnemer kan de online training altijd opzeggen. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 4. Het account van de deelnemer is persoonlijk. Het is niet toegestaan derden gebruik te laten maken van het account.
 5. Boeiende Trainingen is niet aansprakelijk voor het verlies van inlogcodes en ongeoorloofd gebruik door derden van inlogcodes.
 6. Deelnemer heeft na aanmelding en betaling recht op toegang tot de diensten van de website, voor een vastgestelde overeengekomen periode (variërend van 3, 6 of 12 maanden). Na het verlopen van deze periode wordt de deelnemer automatisch afgesloten van toegang, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 7. Boeiende Trainingen biedt geen garantie dat met de gegeven adviezen of het uitvoeren van handelingen die op de website staan vermeld het beoogde resultaat zal worden bereikt.
 8. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om tijdig afspraken in te plannen voor  de individuele coaching, indien dit onderdeel is van de training. Het recht op coaching vervalt als de termijn van de training verlopen is.
 9. Boeiende Trainingen mag de inhoud van online trainingen altijd wijzigen.
 10. Boeiende Trainingen garandeert niet dat de online diensten altijd beschikbaar zijn. Mocht de website om wat voor reden dan ook meer dan 5 dagen niet beschikbaar zijn, dan zal Boeiende Trainingen de inschrijftermijn met eenzelfde aantal dagen verlengen.
 11. Op alle onlinetrainingen rusten rechten van intellectuele eigendom. Het is deelnemers niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming trainingen of delen daarvan, afbeeldingen of teksten te gebruiken voor andere doelen.

Artikel 4 Afspraken bij coaching

 1. Afspraken voor coaching (tot 1 uur aaneengesloten) kunnen tot 24 uur van tevoren schriftelijk (ook via email) worden afgezegd of gewijzigd. Afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd of gewijzigd worden geheel in rekening gebracht.
 2. Afspraken voor coaching (langer dan 1 uur aaneengesloten) die 0 tot 3 dagen van te voren schriftelijk worden afgezegd, worden geheel in rekening gebracht. Bij afmelding tot 72 uur van te voren kunnen alleen gemaakte kosten, genoemd in artikel 10.3 in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever/deelnemer zorgt zelf voor het maken van de afspraak. Indien het gaat om coaching die bij een onlinetraining hoort, maakt opdrachtgever deze afspraak binnen 2 maanden na aanmelding voor de training.

Artikel 5 Afspraken bij abonnementen

 1. Om gebruik te maken van een abonnement dient de opdrachtgever/deelnemer zich aan te melden via het aanmeldformulier op de website. De opdrachtgever/deelnemer betaalt de diensten direct via de website.
 2. De opdrachtgever/deelnemer ontvangt na aanmelding en betaling een bevestiging. Ook volgt er dan een instructie over de uitvoering/deelname aan de activiteiten die onder dit abonnement vallen.
 3. De minimale tijdsduur van het abonnement bedraagt 2 maanden.
 4. Opdrachtgever/deelnemer kan het abonnement altijd schriftelijk opzeggen. Er vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.
 5. Voor afloop van de abonnementsperiode ontvangt opdrachtgever / deelnemer een mail met de vraag of het abonnement verlengd mag worden.
 6. Indien het abonnement niet tijdig wordt verlengd, stoppen alle bijbehorende activiteiten een dag na de oorspronkelijke vervaldatum.
 7. Boeiende Trainingen garandeert niet dat de online diensten die onder het abonnement vallen altijd beschikbaar zijn. Mocht de techniek (bv. online meetingprogramma) om wat voor reden dan ook meer dan 5 dagen niet beschikbaar zijn, dan zal Boeiende Trainingen het abonnement met eenzelfde aantal dagen verlengen.

Artikel 6 Afspraken bij klassikale trainingen

 1. Voor klassikale trainingen geldt een minimum aantal deelnemers. Indien dit minimum niet gehaald wordt zal Boeiende Trainingen de training opzeggen of verplaatsen. Is verplaatsing niet mogelijk of komt opdrachtgever deze nieuwe datum niet uit, dan betaalt Boeiende Trainingen het lesgeld terug.
 2. Indien een deelnemer om wat voor reden dan ook niet kan deelnemen aan de klassikale training, kan in overleg met Boeiende Trainingen deze plaats worden ingevuld door een andere deelnemer of op een ander moment worden ingehaald, mits deze training op een ander tijdstip wordt aangeboden. Het lesgeld wordt niet terugbetaald.

Artikel 7 Overeenkomst van opdracht

 1. Voor het geven/ontwikkelen van trainingen en (individuele) coaching gaan partijen een overeenkomst van opdracht aan zoals bedoeld in art. 7:400 BW.
 2. Boeiende Trainingen is als zelfstandig beroepsbeoefenaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57285462 en naam Boeiende Workshops en verricht voor eigen rekening en risico betaalde werkzaamheden voor anderen. Deze werkzaamheden betreffen niet het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken, of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.
 3. Opdrachtgever wenst aan Boeiende Trainingen een opdracht te geven in haar hoedanigheid van zelfstandig beroepsbeoefenaar, waarbij er voor opdrachtgever geen sprake is van een plicht om loonheffingen in te houden en af te dragen.
 4. Partijen wensen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst tot stand te brengen in de zin van art. 7:610 BW en geen fictieve dienstbetrekking zoals genoemd in art. 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en art. 1 en5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd.
 5. De overeenkomst geldt voor bepaalde tijd als partijen dit schriftelijk overeenkomen of uit de opdracht blijkt dat deze voor een bepaalde tijd duurt. In alle overige gevallen geldt de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Artikel 8 Uitvoering overeenkomst

 1. Boeiende Trainingen deelt zijn werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht in. Opdrachtgever heeft uitdrukkelijk geen zeggenschap over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtgever houdt geen toezicht en geeft geen leiding aan Boeiende Trainingen.
 2. Opdrachtgever kan instructies geven over het resultaat van de opdracht. Als de instructies tijdig gegeven zijn, zal Boeiende Trainingen zich hieraan houden mits dit de uitvoering opdracht ten goede komt. Boeiende Trainingen heeft een inspanningsverplichting voor de door haar geleverde werkzaamheden.
 3. Boeiende Trainingen zal de opdracht uitvoeren volgens de maatstaven en handelswijzen zoals die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn.
 4. Boeiende Trainingen mag werkzaamheden door andere personen of organisaties laten uitvoeren.
 5. Als Boeiende Trainingen werk uitvoert op een locatie die door opdrachtgever is aangewezen, zorgt opdrachtgever kosteloos voor de gewenste voorzieningen. Partijen spreken schriftelijk met elkaar af welke voorzieningen nodig zijn.
 6. Als de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag Boeiende Trainingen het werk voor een volgende fase opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van eerdere fases heeft goedgekeurd en betaald.
 7. Opdrachtgever geeft alle benodigde gegevens op tijd aan Boeiende Trainingen. Als de gegevens te laat worden gegeven heeft Boeiende Trainingen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele kosten van deze vertraging worden in rekening gebracht.
 8. De uitvoeringstermijn begint als opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Boeiende Trainingen heeft gegeven.
 9. Boeiende Trainingen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is omdat opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige gegevens heeft aangeleverd en Boeiende Trainingen van deze gegevens is uitgegaan.
 10. Uitvoeringstermijnen en leveringstijden zijn nooit definitieve (fatale) termijnen. Boeiende Trainingen overlegt met opdrachtgever wat het vervolg zal zijn als termijnen uitlopen.

Artikel 9 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend.
 2. Het aantal uren dat in de offerte genoemd staat, is een schatting van de benodigde tijd. In de factuur worden de werkelijk bestede uren in rekening gebracht.
 3. Boeiende Trainingen is niet aan de offerte of aanbieding gebonden als opdrachtgever moet begrijpen dat Boeiende Trainingen een kennelijke vergissing heeft gemaakt.
 4. Prijzen in de offerte zijn exclusief btw en heffingen door de overheid.
 5. Offertes en aanbiedingen gelden niet voor toekomstige opdrachten behalve als partijen dit schriftelijk overeenkomen.
 6. Een samengestelde offerte of aanbieding verplicht Boeiende Trainingen niet tot het uitvoeren van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

Artikel 10 Wijziging overeenkomst

 1. Wijzigen of uitbreiden van de opdracht is alleen mogelijk in overleg met beide partijen.
 2. Wijziging of uitbreiding wordt door beide partijen schriftelijk bevestigd.
 3. Boeiende Trainingen zal opdrachtgever informeren over de gevolgen van de wijziging zoals uitvoeringstermijn en prijs.

Artikel 11 Opzegging

 1. Opdrachten voor het ontwikkelen van trainingen, het geven van trainingen aan cliënten van de opdrachtgever en opdrachten waar Boeiende Trainingen als onderaannemer werkt voor opdrachtgever kunnen door beide partijen schriftelijk opgezegd worden. De opzegtermijn is 30 dagen.
 2. Online diensten en klassikale trainingen kunnen door opdrachtgever/deelnemer per direct opgezegd worden. Het lesgeld wordt niet terugbetaald. Boeiende Trainingen kan klassikale trainingen tot 7 dagen voor de training afzeggen, behoudens situaties van overmacht. Online diensten kunnen door Boeiende Trainingen wegens gewichtige redenen of overmacht worden opgezegd. Dit zal onder andere maar niet uitsluitend het geval zijn bij (vermoeden van) misbruik van de diensten.
 3. Opdrachtgever is bij (gedeeltelijke) opzegging verplicht te betalen:
 • reeds verrichte werkzaamheden;
 • alle reeds gemaakte kosten voor de opdracht van welke aard dan ook;
 • vergoeding van gemiste inkomsten en gereserveerde arbeidstijd;
 • andere schade die door de opzegging ontstaat, waaronder schade als gevolg van het opzeggen van contracten met derden die reeds zijn afgesloten voor de overeenkomst
 1. Voor overeenkomsten met een onbepaalde tijd geldt dat bij gemiste inkomsten wordt uitgegaan van het gemiddelde declaratiebedrag over de laatste 6 maanden. Voor overeenkomsten met een bepaalde tijd wordt uitgegaan van het bedrag dat met de gehele overeenkomst gemoeid is.
 2. Boeiende Trainingen is niet aansprakelijk voor schade en kosten van opdrachtgever als opdrachtgever de overeenkomst opzegt.
 3. Materialen van opdrachtgever die zich bij het beëindigen van de opdracht bij Boeiende Trainingen bevinden, worden overgedragen als opdrachtgever alle facturen en vorderingen van Boeiende Trainingen heeft betaald.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Boeiende Trainingen mag haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden als:
 • opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of te laat nakomt en dit de ontbinding of opschorting rechtvaardigt;
 • Boeiende Trainingen na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden te weten komt waardoor bij Boeiende Trainingen twijfel ontstaat of opdrachtgever zijn verplichtingen na zal komen;
 • opdrachtgever zekerheid moet geven dat hij aan zijn verplichtingen zal voldoen maar dit niet of onvoldoende doet;
 • er vertraging of omstandigheden bij opdrachtgever plaats vinden waardoor Boeiende Trainingen de overeenkomst in redelijkheid niet meer volgens afspraak kan uitvoeren;
 • nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden.
 1. Boeiende Trainingen mag de overeenkomst direct opzeggen (ontbinden) zonder opzegtermijn en zonder de verplichting tot schadevergoeding als:
 • er sprake is van gewichtige redenen;
 • Boeiende Trainingen bij de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet kan of wil werken volgens de aanwijzingen van de opdrachtgever;
 • opdrachtgever in staat van liquidatie is verklaard;
 • opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
 • opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of faillissement is aangevraagd;
 • er beslaglegging plaatsvindt bij opdrachtgever en dit langer duurt dan 3 maanden,
 • er sprake is van schuldsanering bij opdrachtgever;
 • opdrachtgever niet vrij over zijn vermogen kan beschikken.
 1. Als Boeiende Trainingen haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar rechten uit de wet en de overeenkomst.
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst zijn de vorderingen van Boeiende Trainingen direct opeisbaar.
 3. Boeiende Trainingen is niet aansprakelijk voor schade en kosten van opdrachtgever die ontstaan door opschorting en ontbinding.
 4. Als de ontbinding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, heeft Boeiende Trainingen recht op vergoeding van directe en indirecte schade en kosten.

Artikel 13 Overmacht

 1. Boeiende Trainingen hoeft haar verplichtingen niet na te komen als sprake is van overmacht.
 2. Van overmacht is sprake als Boeiende Trainingen gehinderd wordt door voorziene of onvoorziene oorzaken die buiten haar invloedsfeer liggen en die niet aan haar kunnen worden toegerekend maar waardoor Boeiende Trainingen niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Dit omvat ook ziekte bij Boeiende Trainingen en derden.
 3. Boeiende Trainingen kan haar verplichtingen opschorten zolang de overmacht duurt. Als dit langer is dan 2 maanden mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder de andere partij schadevergoeding te betalen.
 4. Als een deel van het werk al is verricht of nog verricht kan worden en dit deel heeft zelfstandige waarde dan is opdrachtgever verplicht dit deel van het werk te betalen. Boeiende Trainingen stuurt een deelfactuur toe.

Artikel 14 Betaling en Incasso

 1. Online trainingen worden direct betaald bij aanmelding. Klassikale trainingen en afspraken voor coaching dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, maar minimaal 7 dagen voor de afspraak te zijn betaald. Indien een afspraak binnen 7 dagen wordt gemaakt, dient betaling dezelfde dag plaats te vinden. Is de afspraak niet betaald, dan is Boeiende Trainingen gerechtigd om iemand anders op deze tijd in te plannen.
 2. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot deelbetalingen, verspreidt Boeiende Trainingen de betalingsmomenten evenredig over de periode waarin de diensten worden afgenomen. De laatste betaling dient door de oprdrachtgever te worden voldaan, voordat de laatste bijeenkomst of module plaatsvindt of vrijkomt.
 3. Voor andere werkzaamheden stuurt Boeiende Trainingen opdrachtgever een factuur.
 4. Boeiende Trainingen mag bepalen welke kosten met de betaling voldaan worden. Met de betaling worden eerst gemaakte kosten voldaan, dan renten en als laatste de hoofdsom met rente.
 5. Als opdrachtgever de volgorde van betaling verandert, mag Boeiende Trainingen de betaling weigeren zonder daarmee in verzuim te komen. Als opdrachtgever alleen de hoofdsom betaalt maar niet de rente en incassokosten, dan mag Boeiende Trainingen de betaling ook weigeren.
 6. Als opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van de factuur moet hij dit binnen 8 dagen laten weten aan Boeiende Trainingen. Daarna is de factuur definitief.
 7. Opdrachtgever overlegt met Boeiende Trainingen of hij de factuur bij bezwaar geheel of gedeeltelijk zal betalen. Boeiende Trainingen zal de afgesproken betalingsregeling schriftelijk bevestigen.
 8. Opdrachtgever heeft geen recht om bedragen te verrekenen.
 9. Als de opdrachtgever te laat betaald, stuurt Boeiende Trainingen een ingebrekestelling met een verzoek om alsnog binnen 14 dagen te betalen en een vermelding van de buitengerechtelijke incassokosten als er niet betaald wordt. Opdrachtgever is 14 dagen na ontvangst van de ingebrekestelling in verzuim. De vordering wordt dan verhoogd met incassokosten zoals die in de incassopraktijk gebruikelijk zijn.
 10. Zodra opdrachtgever in verzuim is, kan Boeiende Trainingen de vordering aan een incassobureau geven. Eventuele gerechtelijke kosten en executiekosten worden bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Alle werkelijk gemaakte kosten worden in rekening gebracht. Dit geldt ook als de kosten op redelijke gronden hoger zijn dan gebruikelijk. De opdrachtgever betaalt wettelijke (handels)rente over de incassokosten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 1. Boeiende Trainingen is niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever in welke vorm dan ook die bij de uitvoering van de opdracht door Boeiende Trainingen ontstaan is, behalve als bij Boeiende Trainingen sprake is van opzet of roekeloosheid.
 2. Mocht Boeiende Trainingen geen beroep kunnen doen op deze uitsluiting van aansprakelijkheid, dan is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de schade tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht, of het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. De aansprakelijkheid van Boeiende Trainingen is in alle voorkomende gevallen altijd beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Boeiende Trainingen vergoedt.
 4. De vervaltermijn van alle vorderingen en verweren van opdrachtgever jegens Boeiende Trainingen is één jaar. De termijn van één jaar geldt ook voor derden die door Boeiende Trainingen worden ingeschakeld.

Artikel 16 Vrijwaring

 1. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de overeenkomst. Opdrachtgever vrijwaart Boeiende Trainingen voor alle aanspraken van derden bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Opdrachtgever garandeert Boeiende Trainingen dat informatiedragers, elektronische bestanden en software die zij Boeiende Trainingen toestuurt, vrij zijn van virussen en defecten. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die hier uit voortkomt.

Artikel 17 Intellectuele eigendom

 1. Op teksten, afbeeldingen en andere werken die voor de uitvoering van de overeenkomst door Boeiende Trainingen zijn gemaakt rusten rechten van intellectueel eigendom.
 2. In gevallen waar het de bedoeling is dat het eigendomsrecht/auteursrecht aan opdrachtgever wordt overgedragen, behoudt Boeiende Trainingen het eigendomsrecht op werken totdat ze zijn geleverd en betaald.
 3. Opdrachtgever mag teksten, afbeeldingen en andere werken die gemaakt zijn intern gebruiken en vermenigvuldigen voor het doel dat partijen overeenkomen. In ieder geval blijft het gebruik beperkt tot de eigen organisatie.
 4. Boeiende Trainingen verleent bij levering van werken in de zin van de Auteurswet een exclusieve licentie voor het overeengekomen gebruik. De auteursrechten blijven bij Boeiende Trainingen.
 5. Voor elk ander gebruik dan partijen overeengekomen zijn, is schriftelijke toestemming nodig van Boeiende Trainingen. Boeiende Trainingen kan voor de toestemming een vergoeding vragen. Gebruik door derden is niet toegestaan.
 6. Opdrachtgever moet goedkeuring vragen aan Boeiende Trainingen om geleverde werken ingrijpend te wijzigen. Boeiende Trainingen kan toestemming weigeren en het gebruik van het werk verbieden.

Artikel 18 Klachten en geschillen

 1. Op elke overeenkomst en deze voorwaarden tussen Boeiende Trainingen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Klachten en geschillen tussen partijen worden eerst schriftelijk aan elkaar kenbaar gemaakt. Partijen proberen tot een schikking te komen.
 3. Als partijen niet tot een oplossing komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Boeiende Trainingen.